دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   کمیلی

پست الکترونیکی : a-komeili@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پزشکی

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس دانشکده علوم پزشکی

علی کمیلی

محل خدمت:   دانشکده علوم پزشکی

^